lgd_06-thOd początku swojej działalności zawodowej i społecznej biorę udział w wielu projektach, które są realizowane głównie przy wsparciu środków zewnętrznych, część tych projektów jest mojego autorstwa bądź współautorstwa:

 

1. 2005 - projekt Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pod nazwą „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich”. Projekt sfinansowano w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, czyli działania 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” - kwota pozyskanych środków - 150.000 zł


2. 2006 - "Z kamerą przez gminę w internecie" wnosek napisany przeze mnie w ramach Programu Młodzież 2006 - kwota pozyskanych środków 20.000 zł

3. 2006/2007 -  "Dołącz do Masłów Info - netclub!" wnosek napisany przeze mnie w ramach Programu Równać Szanse 2006 Program Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW) - kwota pozyskanych środków - 7.000 zł

4. 2006/2007 - jestem współautorem projektu "Telewizja internetowa narzędziem aktywizacji i promocji społeczności lokalnej w gminie Bieliny" w ramach programu Rzeczpospolita Internetowa. Edukacja i rozwój -  kwota pozyskanych środków 43.660 zł + sprzęt komputerowy

5.  2007 - jestem autorem projektu "TV Masłów Info – Teraz nas znają i oglądają" w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi - kwota dofinansowania - 6.000 zł

6. 2007/2008 - biorę udział i wspomagam projekt „Wokół Łysej Góry – Partnerstwo konkretów i działań w akcji. Realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich - Etap I” (w ramach Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+) - kwota pozsykanych środków 645.950 zł

7.  2007/2008 - jestem współautorem projektu "Spotkania z kulturą" w ramach konkursu Samorządowy Lider Zarządzania - usługi społeczne - staż samorządowy w Norwegii, promocja gminy.

8. 2008 - „Nie utopimy Utopii – wzmocnienie potencjału w zakresie projektów edukacyjnych partnerów społecznych skupionych w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania - Wokół Łysej Góry”" w ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PO KL 2007-2013 - kwota pozyskanych środków - 45.000 zł

9. 2008 - „Jak Cię widzą, tak Cię piszą” – taki przepis na sukces mają mieszkańcy Łysogór, którzy uczą się etykiety i poznają zasady savoir-vivre’u - w·ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PO KL 2007-2013 - kwota pozyskanych środków - 50.000 zł

10.  2008 - jestem autorem projektu "Klub sportowy młodego strażaka"  w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi - kwota pozsyakanych środków - 20.000 zł

11. 2008 - jestem autorem projektu "Przebudowa przepustu w Ciekotach wraz z przebudową odcinka drogi przy przepuście w Gminie Masłów" w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - kwota dofinansowania - 175.000 zł

12. 2008 - "Nam nie jest łyso!  - Łysogórska Akademia Kobiet" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) - kwota dofinansowania - 1.954.000 zł

13. 2009 - jestem współautorem projektu "Od przeszłości do przyszłości - nowe źródła umiejętności" w·ramach działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich PO KL 2007-2013 - kwota wsparcia - 49.000 zł

14.  2009 - jestem współautorem projektu "Budowa Centrum Edukacyjnego w Ciekotach „Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego”" w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2009 – Rozwój Infrastruktury Kultury - kwota dofinansowania - 800.000 zł

15. 2009 - jestem współautorem projektu "Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom – Ikona Regionu Świętokrzyskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu - kwota dofinansowania 2.343.000 zł

16. 2009 - jestem autorem projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 344011T od drogi powiatowej nr 0312T do ul. G. Morcinka w Domaszowicach gm. Masłów" - w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - kwota dofinansowania - 232.000 zł

17. 2009 - jestem współautorem projektu „Moc Świętego Krzyża – kampania promocyjna produktów  turystycznych wokół Świętego Krzyża” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (Działanie 2.3 Promocja gospodarcza i turystyczna regionu) - kwota dofinansowania -1.344 800 zł

18. 2010- współautor i koordynator projektu "Centrum Szkoleniowe Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych" w Mąchocicach Kapitulnych  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi 3.4 „Odnowa i rozwój wsi” - kwota dofinansowania 500.000 zł

19.  2010 - jestem współautorem projektu "Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Masłów" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Działania 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej - kwota dofinansowania - 1.114.000 zł

20. 2010 - jestem współautorem projektu "Adaptacja poddasza budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej na cele administracyjno oświatowe z funkcją Integracji Społecznej" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach osi IV Leader "Odnowa i rozwój wsi" - kwota dofinansowania 500.000 zł

21. 2010-2013 - "Lokalne Centra Obsługi Inwestora - Eastern European Gateway" Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Działanie I.4 Promocja i współpraca, Promocja, obszar stworzenie sieci współpracy centrów obsługi inwestora - kwota dofinansowania 9.000.000 zł 

22. 2012 – współautor i koordynator projektu „Kultura poprzez nowoczesność w Szklanym Domu w Ciekotach" w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2012, Rozwój Infrastruktury Kultury, priorytet: Infrastruktura kultury. Projekt ma na celu poszerzenie i wzbogacenie oferty kulturalnej, edukacyjnej i artystycznej Centrum Edukacyjnego oraz poprawę jakości funkcjonowania obiektu. W ramach projektu wykonano nagłośnienie sali koncertowej wraz z oświetleniem, iluminację Dworku Stefana Żeromskiego, wykonano sieć teleinformatyczną  oraz zakupiono sprzęt komputerowy i audiowizualny na potrzeby bieżącej działalności Centrum. Kwota dofinansowania - 120.000 zł

23. 2012 -  współautor i koordynator projektu „Letnia scena kultury świętokrzyskiej” w ramach małych projektów LGD osi IV Leader + na wdrażanie LSR  PROW. Modernizacja sceny widowiskowej w Ciekotach. Wykonanie zadaszenia i podłogi drewnianej, poprawa siedzisk amfiteatru, poprawa estetyki wokół Szklanego Domu. Kwota dofinansowania – 17.000 zł

24. 2012 -  współautor i koordynator projektu „Rowerem przez region świętokrzyski” w ramach małych projektów LGD osi IV Leader + na wdrażanie LSR  PROW. Zakup sprzętu rowerowego niezbędnego do stworzenia możliwości udostępniania rowerów na potrzeby mieszkańców i turystów przebywających na obszarze Gminy Masłów. Kwota dofinansowania – 12.000 zł

25. 2012 - współautor projektu „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Barczy” w ramach małych projektów LGD osi IV Leader + na wdrażanie LSR  PROW. Kwota dofinansowania – 25.000 zł

26. 2012 - współautor projektu „Wyposażenie w sprzęt komputerowy świetlicy wiejskiej w Ciekotach oraz zagospodarowanie terenu boiska przy świetlicy” w ramach małych projektów LGD osi IV Leader + na wdrażanie LSR  PROW. Kwota dofinansowania – 25.000 zł

27.  2013-2017 - koordynator projektu e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Jednostek Samorządu Terytorialnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Kwota dofinansowania - 17.000.000 zł

Nagrody:

2007 - I nagroda w ogólnopolskim konkursie Lider Zarządzania w zakresie kultury realizowany przez Związek Gmin Wiejskich, Powiatów i Miast Polskich oraz Norweski Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

2010 - nagroda Wicemarszałka Województwa Świętokrzyskiego za 5-letnią działalność społeczną na rzecz Gminy Masłów oraz Województwa Świętokrzyskiego

2011 – I miejsce w zakresie infrastruktury społecznej  za projekt  "Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom – Ikona Regionu Świętokrzyskiego" w ramach konkursu wojewódzkiego  Przyjazna Wieś 2011.

2011 – III miejsce w zakresie infrastruktury technicznej za projekt "Adaptacja poddasza budynku Domu Ludowego w Woli Kopcowej na cele administracyjno-oświatowe z funkcją Integracji Społecznej" w ramach konkursu wojewódzkiego Przyjazna Wieś 2011. W ramach projektu wykonano nowoczesną sieć teleinformatyczną z pomieszczeniem pełniącym funkcję centralnej serwerowni. Dzięki powstałej infrastrukturze i zaangażowaniu Stowarzyszenia Masłów Info powstał pomysłowy i innowacyjny produkt – centrum teleinformatyczne działające na rzecz rozwoju wiejskiego społeczeństwa informacyjnego.

2011 – I miejsce – „Złote jajo” za projekt "Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom – Ikona Regionu Świętokrzyskiego" w ramach konkursu „Uniejów Europejski” organizowany przez 7 oddziałów regionalnych TVP na najlepszy projekt z wykorzystaniem środków UE.

2011/12 – I miejsce  w zakresie infrastruktury społecznej  za projekt  "Dworek Stefana Żeromskiego – Szklany Dom – Ikona Regionu Świętokrzyskiego" w ramach ogólnopolskiego konkursu Przyjazna Wieś 2011.

Publikacje:

1. Strategia Rozwoju Gminy Masłów na lata 2008-2020, wyróżnienie na konferencji city menedżerów w Vancouver, WA, USA, 2009

2. Monografia historyczno - etnograficzna gminy Masłów, 2007 - udział w publikacji

3. Monografia etnograficzno – turystyczna gminy Masłów, 2011, wyd. II zmienione i uzupełnione - udział w publikacji, pod redakcją

4. Wieś Rządowa Wola Kopcowa, 2018 - udział w publikacji