hpim6454-thPilotażowy Program „LEADER+” – Schemat I

LGD Wokół Łysej Góry powstało w wyniku realizacji projektu Związku Gmin Gór Świętokrzyskich pod nazwą „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich”. Projekt sfinansowano w ramach Pilotażowego Programu LEADER+, czyli działania 2.7 Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”.

Głównym celem projektu było:
1. stworzenie Lokalnej Grupy Działania skupiającej przedstawicieli trzech sektorów oraz
2. opracowanie dokumentu strategicznego określającego główne kierunki rozwoju LGD, tzw. Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich (ZSROW)

Strategia ta musiała uwzględniać co najmniej jedno z następujących zagadnień tzw. tematów wiodących:
- zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług terenów wiejskich.
- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
- podnoszenie wartości lokalnych produktów zwłaszcza przez ułatwianie małym jednostkom produkcyjnym dostępu do rynków dzięki wspólnym działaniom
wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych, w tym potencjału obszarów należących do sieci Natura 2000.

W ramach projektu, w którym brały udział następujące gminy: Bieliny, Bodzentyn i Masłów, zorganizowano m.in. szeroką kampanię informacyjną o możliwościach związanych z działalnością w lokalnych grupach działania, spotkania z mieszkańcami w każdym sołectwie w każdej z gmin, ulotka rozprowadzona do każdego domostwa za pośrednictwem poczty, plakaty i broszury informacyjne, cykl ośmiu szkoleń zachęcających do aktywności społecznej, których tematem było pozyskiwanie środków finansowych przez przedsiębiorców i organizacje społeczne. Ponadto odbyła się wizyta studyjna w „Wiosce Hobbitów” w Sierakowie Sławieńskim, która była prezentacją dobrych praktyk rozwoju obszarów wiejskich. Kolejnym etapem projektu były szkolenia dla grupy inicjatywnej LGD, zawiązanie stowarzyszenia pod nazwą „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” oraz rozpoczęcie procedury rejestracji w KRS.

 

W ramach Schematu I można było uzyskać pomoc w wysokości do 150 000 zł. O pomoc w skali kraju wnioskowało łącznie 248 beneficjentów, w tym Związek Gmin Gór Świętokrzyskich. Projekt „Na nas nie ma mocnych. Partnerstwo dla rozwoju obszarów wiejskich w sercu Gór Świętokrzyskich” był zatem jednym ze 167 które jako pierwsze w Polsce zostały zrealizowane za pomocą tzw. podejścia LEADER.

Program „LEADER+” – Schemat II

W ramach Schematu II Leader’a (uruchomionego wiosną 2007 roku) nowoutworzone Lokalne Grupy Działania mogły aplikować o środki na wdrażanie swoich strategii, promocję obszarów objętych ich działaniem oraz pobudzanie do współpracy partnerów lokalnych. Maksymalna wartość dofinansowania mogła sięgnąć 750 000 zł. O pomoc wnioskowało 187 LGD. W wyniku weryfikacji i przeprowadzonej oceny według kryteriów wyboru pomoc uzyskało 149 LGD – w tym LGD Wokół Łysej Góry (wartość uzyskanego dofinansowania: 645.950 zł).

Po dokonaniu rozszerzenia LGD (w 2006 roku LGD rozszerzyła swój skład o gminę Łączna, a w 2007 - o gminy Górno, Suchedniów i Wąchock) w okresie marzec 2007 r. - kwiecień 2008 r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt „Wokół Łysej Góry – Partnerstwo konkretów i działań w akcji. Realizacja Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich - Etap I” (w ramach Schematu II Pilotażowego Programu LEADER+).

Efekty projektu:

- Kursy i szkolenia: kurs etnograficzny „Świętokrzyskie jakie cudne…” (1920 osobogodz.), kurs agroturystyczny (1050 osobogodz.) i tworzenia produktu   turystycznego (900 osobogodz.) W szkoleniach brało udział łącznie 89 uczestników.
- Uruchomienie lokalnych punktów konsultacyjno- doradczych dla małych i średnich przedsiębiorców (w tym pozyskiwania środków na agroturystykę)
- Przygotowanie pakietu materiałów i gadżetów promocyjnych – łącznie ponad 32 tys. sztuk gadżetów i materiałów promocyjnych
- Konferencja "Dotacje z funduszy strukturalnych UE dla świętokrzyskiej wsi w latach 2007-2013"
- Kurs animatorów lokalnych dla 30 os.
- Wyjazd studyjny 42 os. do LGD Zachodnia Zelandia w Danii,


- Dofinansowanie 6 lokalnych imprez: m.in. Dzień Świętokrzyskiej Truskawki (m.in. konkurs kulinarny „Świętokrzyskie, jakie dobre…”), Dni Bodzentyna i   Biesiada Masłowska.
- Aktualizacja Strategii LGD
- Katalog agroturystyczny wszystkich gospodarstw agroturystycznych
- Monografie historyczno-etnograficzne dotyczące trzech gmin: Bielin, Bodzentyna
i Masłowa dokumentujące dziedzictwo kulturowe poszczególnych gmin
- Uczestnictwo LGD na Międzynarodowych Targach Turystycznych "Tour-Salon" 2007 w Poznaniu
- Wydanie kalendarza prezentującego najbardziej urokliwe miejsca w 3 gminach na rok 2008
- W etapie III (końcowym) opracowano 3 koncepcje architektoniczne wdrożenia 3 produktów turystycznych w 3 gminach objętych projektem (Wioska   Słowiańska (średniowieczna) w Hucie Szklanej, gm. Bieliny, Centrum Edukacyjne „Szklany Dom” w Ciekotach. gm. Masłów oraz turystyka aktywna i „Urlop   z adrenaliną” w Bodzentynie).
Źródło: www.wokollysejgory.pl


W działalności LEADERA+ od początku tj. 2005r. uczestniczy Bogusław Krukowski najpierw jako członek powołanego stowarzyszenia a następnie jako jego wiceprezes.